Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö

BSIS är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö sedan 2014.

Dessutom efterlever vi riktlinjer enligt ISO 45001 för arbetsmiljö. Vårt arbete inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA) övervakas regelbundet genom interna kontroller samt årliga revisioner utförda av externa revisorer från Svensk Certifiering.

För att säkerställa att arbetsuppgifterna utförs enligt de fastställda standarderna inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomför våra arbetsledare och KMA-specialister regelbundna kontroller. Resultaten dokumenteras noggrant för att möjliggöra en effektiv övervakning och översikt över leveransprestanda samt efterlevnad av avtal inom våra uppdrag.

Kontakta oss

Kvalitet

Kvalitet innebär förmågan att möta kundens uttalade behov, krav och förväntningar. Vi är stolta över att vara kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och genomför noggranna kontroller av utfört arbete med hjälp av ett digitalt kvalitetssäkringssystem. På Bygg- och Städspecialisten definierar vi kvalitet som den övergripande upplevelsen för kunden.

För att säkerställa och upprätthålla kvalitet strävar vi efter att:

Konsekvent leverera i enlighet med kundens krav och förväntningar.

Skapa förtroende och agera som pålitlig partner och leverantör.

Kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster.


Varje medarbetare på BSIS åtar sig att:

Möta kunder på ett professionellt och engagerat sätt.

Bidra med idéer till förändringar, innovativa förslag och förbättringar.

Vara öppna och lyhörda gentemot våra kunder.

Upptäcka & värdesätta synpunkter/idéer som möjligheter att förbättra vår service.

Uppfylla och om möjligt överträffa kundens förväntningar.


På Bygg- och Städspecialisten är vi övertygade om att kvalitet:

Driver lönsamhet och skapar nöjda kunder.

Är ett ansvar som delas av alla medarbetare.

Utgör en integrerad del av vår dagliga verksamhet.

När det gäller våra kvalitetsmål är det enkelt och tydligt:

Vårt mål är alltid att kunden ska vara nöjd!

Vi arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan


Miljö

BSIS är certifierad enligt ISO 14001 och aktivt engagerad i miljö- och klimatsmart tänkande. Med ständigt ökande krav på hållbarhet är vår utmaning att upprätthålla en stark miljöfokus samtidigt som vi bibehåller hög kvalitet – en balans som vi framgångsrikt upprätthåller.

Vi väljer konsekvent miljömärkta städkemikalier, städredskap och energisnåla städmaskiner för att minska vår påverkan. Genom nära samarbete med leverantörer och kontinuerlig utbildning av personal stöder vi vår miljöstrategi och strävar ständigt efter att förbättra vår miljöprestanda.

Våra väletablerade rutiner inom miljöarbete innefattar noggrann dosering för att undvika överdosering av rengöringsmedel. Vi optimerar även våra leveranser för att minimera transporter och därigenom minska vår miljöpåverkan.

Kontinuerlig översyn av vårt arbetssätt är en integrerad del av vår strävan att erbjuda så miljövänlig städning som möjligt. Årliga mätningar av våra miljömål säkerställer att vi håller oss på rätt väg mot en mer hållbar framtid.

Medarbetarnas attityder, kunskap och engagemang i sina egna handlingar har en avgörande betydelse för vårt miljöarbete. Därför erbjuder Bygg- och Städspecialisten utbildning till samtliga medarbetare för att säkerställa att vi alla arbetar på det mest effektiva sättet för att minimera vår miljöpåverkan. Genom att förse våra team med rätt kunskap och engagera dem i gemensamma mål strävar vi efter att skapa en positiv inverkan på miljön och främja en hållbar framtid.


Arbetsmiljöarbete

I vårt systematiska arbetsmiljöarbete efterlever vi gällande lagar och förordningar samt riktlinjerna enligt ISO 45001. Eftersom vi spenderar största delen av vårt vakna liv på arbetsplatsen och är beroende av både arbetet och arbetsmiljön, anser vi att det är av yttersta vikt att alla som arbetar på BSIS samarbetar för att skapa en positiv arbetsupplevelse och en trygg och trivsam arbetsmiljö, samtidigt undviker ohälsa orsakad av arbetet.

En god arbetsmiljö bör ge varje anställd förutsättningar att trivas på jobbet och utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Vår strävan är att arbetsmiljön ska erbjuda positiva effekter såsom rikt och varierande arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

På BSIS strävar vi efter att alla medarbetare ska känna sig delaktiga, och vårt systematiska arbetsmiljöarbete präglas av en öppen och konstruktiv dialog mellan ledning och medarbetare. Chefer och anställda arbetar tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där nya idéer och förbättringsförslag välkomnas och utvecklas. Vi är uppmärksamma på alla aspekter av arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Såväl ledning som medarbetare aktivt arbetar med att identifiera och åtgärda risker för olyckor, tillbud, fysisk och psykosocial ohälsa samt andra arbetsmiljöfrågor som kan uppstå i det dagliga arbetet. Detta görs för att skapa en väl fungerande och trygg arbetsplats där alla trivs och känner sig säkra.